A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában ELFOGADOM
Produkty Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú práva a povinnosti používateľa, ktorý využije elektronické obchodné služby (ďalej len „používateľ“) poskytované spoločnosťou Seraphstore.com spoločnosť s ručením obmedzeným (sídlo: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 4. 4/3, ., registračné číslo v OR: Cg. 01-09-186026, názov registrového súdu: Obchodný registračný súd hlavného mesta Budapešť, DIČ: 24854391-2-43, kontaktné údaje: email: info@seraphstore.com, telefónne číslo: +36 30 381 6446) (ďalej len „poskytovateľ“). (Poskytovateľ a používateľ ďalej spoločne len zmluvné strany.)

 

 1. Všeobecné informácie, založenie zmluvy medzi zmluvnými stranami

 

 1. Tieto VZP stanovujú pravidlá používania internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“), ktorý funguje na internetovej stránke www.seraphstore.com (ďalej len „internetová stránka“). Nižšie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na ďalšie internetové stránky dostupné prostredníctvom internetovej stránky www.seraphstore.com, nezávisle od ich charakteru, ponúkaných služieb alebo od osoby prevádzkovateľa. Ďalej sa tieto VZP vzťahujú na všetky také obchodné transakcie na území Maďarska, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami stanovenými v tejto zmluve. Nakupovanie v internetovom obchode upravuje zákon číslo CVIII z roku 2001 „o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou” (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

Údaje poskytovateľa, ktorý pre poskytovateľa služieb zabezpečuje pamäťové miesto:

Názov: ShopRenter.hu Kft.

Sídlo: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefónne číslo: +36-1/234-5012

E-mailová adresa: info@shoprenter.hu

 1. Bez registrácie je pre používateľa dostupná len istá časť služieb internetového obchodu. Nakupovanie v internetovom obchode je možné prostredníctvom elektronicky zadanej objednávky spôsobom stanoveným v týchto VZP, pričom sa pre tento úkon vyžaduje registrácia.
 2. Ktokoľvek je oprávnený využiť služby internetového obchodu, pokiaľ sa na internetovej stránke zaviaže dodržiavať ustanovenia VZP.
 3. Zmluva medzi zmluvnými stranami sa uzatvára zadaním objednávky a jej potvrdením zo strany poskytovateľa. Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami v maďarskom jazyku kúpou tovaru sa považuje za písomnú zmluvu, poskytovateľ ju archivuje a je povinný ju uchovať po dobu 5 rokov od jej vzniku. (Sú zmluvy archivované?) Pokiaľ nie a ani sa neuchovávajú, potom sa táto časť musí prepísať tak, že sa zadané objednávky nepovažujú za právne vyhlásenia uskutočnené v písomnej forme, ale vo forme implicitného správania.

 

 1. Registrácia

 

 1. Objednávanie v internetovom obchode je možné len pre registrovaných používateľov. Registrovať sa môžu fyzické i právnické osoby. Počas registrácie sa pri vyplnení formulára musí uviesť skutočná e-mailová adresa, zvolené heslo a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie objednávky. Údaje uvedené na registračnom hárku musia byť povinne vyplnené. K zadaniu objednávky prostredníctvom internetového obchodu je používateľ povinný prijať smernicu poskytovateľa o spracovaní údajov. Používateľ nesie zodpovednosť za náležitú kvalitu poskytovania údajov. V tomto ohľade poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť (záruka, zodpovednosť za škodu).
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie s doručením, respektíve za iné problémy alebo chyby, ktoré pramenia z nesprávne a/alebo nepresne zadaných údajov zo strany používateľa.
 3. V záujme zabránenia zneužitiu je vhodné si zvoliť heslo „silnejšieho“ bezpečnostného stupňa a uchovať ho v tajnosti. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z toho, že zákazník zabudne svoje heslo alebo že sa stane dostupným pre neoprávnené osoby z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ to nezavinil poskytovateľ. Chybne zaznamenané údaje sa môžu zmeniť v bode ponuky „Môj profil“ po prihlásení. Údaje vzťahujúce sa na aktívnu objednávku sa môžu zmeniť na telefónnom čísle nášho zákazníckeho servisu alebo prostredníctvom našej ústrednej e-mailovej adresy.
 4. Používateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť o zrušení svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@seraphstore.com s uvedením žiadosti používateľa o jej zrušenie. Internetová stránka naďalej uchováva objednávky a s nimi súvisiace informácie po dobu 2 rokov.

 

 1. Služby internetovej stránky

 

Po registrácii je používateľ oprávnený využívať služby internetovej stránky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu okruhu služieb.

Služby: registrácia, výber služby, objednávka, platba atď.

Ďalšie služby:

Poskytovateľ sa priebežne usiluje o zavedenie takých služieb, ktoré zjednodušujú používanie internetovej stránky pre používateľov a zároveň zvyšujú aj ich pohodlie. V záujme toho sa snaží rozšíriť internetovú stránku o také služby, ktoré napomáhajú efektívnemu a informatívnemu používaniu.

 

 1. Objednávka

 

 1. Kúpna cena je vždy suma uvedená vedľa vybraného produktu, ktorá už obsahuje aj daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena produktov neobsahuje náklady na doručenie.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré sa dajú objednať z internetovej stránky s tým, že zmena nadobúda účinnosť súčasne so zverejnením na internetovej stránke. Táto zmena nemá nepriaznivý dopad na kúpnu cenu už objednaných produktov.
 3. Ak sa napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa uvedie nesprávna cena v internetovom obchode so špeciálnym ohľadom na zjavne chybnú cenu, napríklad na cenu vo výške „0“ Ft alebo „1“ Ft, ktorá sa významne líši od verejne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, prípadne sa vyskytne z dôvodu systémovej chyby, potom nie je poskytovateľ povinný dodať produkt za túto chybnú cenu, ale môže ponúknuť dodanie v správnej cene a na základe znalosti tejto ceny má používateľ možnosť odstúpiť od zamýšľanej kúpy.
 4. Poskytovateľ prijme objednávku prostredníctvom svojej internetovej stránky len od registrovaného používateľa a len v tom prípade, ak používateľ kompletne vyplní všetky údaje potrebné k objednávke. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie pri dodaní, prípadne za iné problémy alebo chyby, ktoré vyplývajú z chybne a/alebo nepresne zadaných údajov k objednávke zo strany používateľa.

Postup pri objednávke je nasledovný:

 • Výber produktu: Z rozbaľovacieho zoznamu si môžete zvoliť veľkosť a počet kusov produktu.
 • Vloženie produktu do košíka: Pre vloženie do košíka stlačte tlačidlo „Vložiť do košíka“.
 • Aktualizácia a vymazanie obsahu košíka: Pre zmenu počtu kusov použite šípky vedľa indikátora počtu kusov! Ak chcete vymazať niektorý(é) produkt(y), stlačte ikonu „X“, ktorá sa nachádza vedľa produktu.
 • Poskytovateľ je povinný elektronickou cestou (e-mailom) potvrdiť nákup používateľovi po doručení jeho nákupnej ponuky (objednávky). Pokiaľ toto potvrdenie nie je používateľovi doručené do 48 hodín od odoslania ponuky, automaticky sa zruší viazanosť poskytovateľa ponukou, respektíve všetky záväzky používateľa bez akýchkoľvek ďalších podmienok.
 • Používateľ zadaním objednávky potvrdzuje, že prijíma tieto Všeobecné zmluvné podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

 

 1. Poskytovateľ doručuje domov objednané produkty využitím služieb zasielateľskej spoločnosti. Prepravné hradí používateľ takým spôsobom, že sa prepravné uvedie na faktúre. Výšku prepravného si môže používateľ vopred vypočítať počas objednávky na internetovej stránke. Ak sa od rovnakého používateľa v daný deň prijme niekoľko objednávok, z hľadiska doručenia domov sa tieto objednávky berú do úvahy samostatne. V prípade, že používateľ pri zadávaní druhej objednávky to uvedie a na základe spätnej väzby poskytovateľa je to ešte možné, môže poskytovateľ zlúčiť objednávky. Nie je možnosť na následné zlúčenie balíkov, ktoré sú už vo fáze vybavovania objednávky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu poplatku za dopravu s tým, že zmena nadobúda účinnosť súčasne so zverejnením na internetovej stránke. Zmena sa nedotýka kúpnej ceny už objednaných balíkov.
 2. Poskytovateľ vybavuje objednávky za podmienok zverejnených na domovskej stránke.
 3. Osobné vyzdvihnutie objednaných produktov nie je možné.
 4. Poskytovateľ poskytne služby objednané na internetovej stránke na mieste stanovenom používateľom pri zadaní objednávky.
 5. Používateľ sa zadaním objednávky zaväzuje, že objednaný a domov doručený produkt prevezme a vyplatí cenu produktu, respektíve prepravné zasielateľskej spoločnosti. V prípade, že používateľ čiastočne alebo úplne poruší svoju povinnosť, poskytovateľ má právo okamžite zrušiť registráciu používateľa a zamietnuť vybavenie ďalších objednávok. Poskytovateľ sa môže v takýchto prípadoch rozhodnúť aj tak, že vybaví iba tie objednávky používateľa, ktoré sú vyplatené vopred, respektíve uhradené bankovou kartou. Ďalej kontaktné údaje používateľa poskytneme aj našej aktuálnej kuriérskej spoločnosti, a tým pádom sa o zneužitiach dozvedia aj spoločnosti patriace do okruhu kuriérskej spoločnosti.

 

 1. Právo, spôsob a následky odstúpenia

 

 1. Ak používateľ mieni odstúpiť od kúpy po doručení produktu domov, môže tak urobiť do 14 dní odo dňa prevzatia produktu bez uvedenia dôvodu. Spôsob tohto odstúpenia upravuje nariadenie vlády č. 45/2014.(II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom.

 

To znamená, že máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte doručiť vaše vyhlásenie jednoznačne obsahujúce váš úmysel odstúpenia (prostredníctvom listu zaslaného elektronickou cestou) na e-mailovú adresu poskytovateľa.

 

Na tento účel môžete použiť aj vzor vyhlásenia o odstúpení uvedený v týchto VZP. Svoje právo na odstúpenie si uplatníte v stanovenom termíne, ak pred vypršaním vyššie uvedeného termínu pošlete vaše vyhlásenie o odstúpení.

 

Právne účinky odstúpenia/výpovede

Ak odstúpite od zmluvy bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prevzatia vášho vyhlásenia o odstúpení, vrátime vám všetky úhrady, ktoré ste realizovali, vrátane aj prepravných nákladov (s výnimkou tých dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že ste zvolili iný spôsob dopravy, ktorý sa líši od nami ponúkaného, najlacnejšieho spôsobu dodania). Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutočňuje bankovým prevodom na vami zadané číslo bankového účtu. Z dôvodu uplatnenia tohto spôsobu vrátenia peňazí nemusíte znášať žiadne dodatočné náklady.

 

Kedy si nemôže spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie?

 1. v prípade zmluvy o poskytovaní služby po kompletnom poskytnutí danej služby, ak poskytovateľ začal poskytovanie služby na základe výslovného a predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a spotrebiteľ zobral na vedomie, že po poskytnutí kompletnej služby stráca svoje právo na odstúpenie;
 2. v prípade takého produktu alebo služby, ktorej cena, respektíve poplatok, závisí od kolísania peňažného trhu, na ktoré nemá vplyv daný podnik a je možné aj počas termínu stanoveného v § 20 odseku 2;
 3. v prípade takého nie dopredu vyrobeného produktu, ktorý vyrobili na základe pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade takého produktu, ktorý bol jednoznačne šitý na mieru spotrebiteľovi;
 4. v prípade produktov podliehajúcich skaze alebo s krátkou trvanlivosťou;
 5. v prípade takého produktu v uzavretom obale, ktorý sa z dôvodov ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov po rozbalení následne po doručení nemôže vrátiť;
 6. v prípade takého produktu, ktorý z dôvodu svojho charakteru sa po odovzdaní neoddeliteľným spôsobom zlúči s iným produktom;
 7. v prípade takého nápoja s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnik nemá vplyv a na cene ktorého sa zmluvné strany dohodli pri uzavretí kúpnopredajnej zmluvy, pričom však k splneniu zmluvy dochádza až po tridsiatom dni nasledujúcom po uzavretí zmluvy;
 8. v prípade takej zmluvy o dielo, pri ktorej na výslovnú žiadosť spotrebiteľa zhotoviteľ vyhľadá spotrebiteľa za účelom vykonania súrnych opravných alebo údržbových prác;
 9. v prípade kúpy a predaja kópie zvukového alebo obrazového záznamu, respektíve počítačového softvéru v uzavretom balení, ak následne po doručení spotrebiteľ otvoril balenie;
 10. v prípade novín, časopisov a periodík s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 11. v prípade zmlúv uzavretých na verejných dražbách;
 12. v prípade zmluvy zameranej na poskytnutie ubytovania s výnimkou služieb na zabezpečenie bývania, v prípade zmluvy zameranej na poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, požičiavaním osobných motorových vozidiel, stravovaním alebo voľnočasovými aktivitami, ak si v zmluve dohodli deň alebo termín na splnenie zmluvy;
 13. v prípade digitálneho obsahu neposkytnutého na pevnom nosiči dát, ak podnik začal s plnením s výslovným a predošlým súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne so svojím súhlasom poskytol vyhlásenie o tom, že berie na vedomie, že po začatí plnenia stráca svoje právo v zmysle § 20.
 14. v takom prípade, ak spotrebiteľ nevráti produkt v takom stave, v akom mu ho bol doručený. Nemôže si uplatniť svoje právo na odstúpenie, ak sa produkt vráti vypraný, bez pôvodného balenia, zapáchajúci od tabaku alebo šíri akúkoľvek vôňu, ktorá nie je zlučiteľná s pôvodným stavom a v dôsledku toho produkt nie je vhodný na ďalší predaj.

 

(2) V prípade stanovenom v odseku (1) bode h) sa právo v zmysle § 20 vzťahuje na služby alebo produkty ponúkané nad rámec spotrebiteľom vyslovene požadovaných služieb, respektíve súčiastok použitých na vykonanie údržby alebo opráv.

 

Vzor vyhlásenia o odstúpení

 

Adresát:

 

Dolupodpísaný/-á vyhlasujem, že si uplatním svoje právo odstúpenia s ohľadom na zmluvu zameranej na predaj a kúpu nižšie uvedeného(ých) produktu(ov) alebo poskytnutie nižšie uvedenej služby:4

 

Dátum uzavretia zmluvy/dátum prevzatia:

Meno(á) spotrebiteľa(ov):

Adresa(y) spotrebiteľa(ov):

Podpis(y) spotrebiteľa(ov): (výhradne v prípade vyhlásenia v papierovej podobe)

Miesto a dátum:

 

 1. Záruka za skryté vady, záruka na výrobky, garancia 

 

 1. Záruka za skryté vady

 

V akom prípade si môžete uplatniť záruku za skryté vady?

V prípade vadného plnenia zo strany spoločnosti Seraphstore.com Kft. si môžete voči Spoločnosti uplatniť záruku za skryté vady v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (zákon číslo V z roku 2013).

 

Aké práva vám prislúchajú na základe vášho nároku vyplývajúceho zo záruky za skryté vady?

Podľa vlastného uváženia si môžete uplatniť nasledujúce nároky zo záruky za skryté vady:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak sa táto vaša požiadavka nedá splniť alebo pre poskytovateľa v porovnaní so splnením inej požiadavky to znamená nepomerne vysoké dodatočné náklady. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné dodanie protislužby, alebo chybu môžete opraviť vy sám na náklady poskytovateľa, respektíve ju dať opraviť niekomu inému a v krajnom prípade môžete aj od zmluvy odstúpiť.

Od zvoleného nároku vyplývajúceho zo záruku za skryté vady môžete prejsť aj k inému nároku, pričom však náklady na tento prechod hradíte vy, s výnimkou prípadu, ak to bolo odôvodnené, alebo poskytovateľ na to poskytol dôvod.

 

V akom termíne si môžete uplatniť váš nárok zo záruky za skryté vady?

Ste povinný bezodkladne oznámiť vady po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia danej vady. Zároveň váš upozorňujeme na to, že si po vypršaní dvojročnej lehoty premlčania odo dňa splnenia zmluvy nemôžete uplatniť vaše nároky vyplývajúce zo záruky za skryté vady.

 

Voči komu si môžete uplatniť váš nárok zo záruky za skryté vady?

Môžete si uplatniť váš nárok zo záruky za skryté vady voči poskytovateľovi.

 

Aké sú ďalšie podmienky uplatnenia nárokov zo záruky za skryté vady?

Do šiestich mesiacov od plnenia okrem oznámenia vady nemá uplatnenie si nároku zo záruky za skryté vady ďalšie podmienky, pokiaľ preukážete, že produkt, respektíve službu poskytla spoločnosť Seraphstore.com Kft. Avšak po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia ste povinný preukázať, že vami zistená vady existovala už aj v čase plnenia.

 

 1. Záruka na výrobky

 

V akom prípade si môžete uplatniť záruku výrobky?

V prípade hnuteľnej veci (výrobku) si môžete uplatniť podľa vlastného výberu vaše právo stanovené v bode 7.1, prípadne nárok zo záruky na výrobky.

 

Aké práva vám prislúchajú na základe vášho nároku vyplývajúceho zo záruky na výrobky?

Z titulu nároku zo záruky na výrobky môžete požadovať výhradne len opravu alebo výmenu výrobku.

 

V akom prípade sa produkt považuje za chybný?

Produkt je chybný v tom prípade, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám platným v čase uvedenia do obehu, alebo, ak nedisponuje vlastnosťami uvedenými v popise poskytnutom výrobcom.

 

V akom termíne si môžete uplatniť váš nárok zo záruky na výrobky?

Svoj nárok zo záruky na výrobky si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenie produktu do obehu zo strany výrobcu. Po vypršaní tohto termínu strácate svoj nárok.

 

Voči komu a za akých podmienok si môžete uplatniť svoj nárok zo záruky na výrobky?

Svoj nárok zo záruky na výrobky si môžete uplatniť výhradne voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. V prípade uplatnenia si nároku zo záruky na výrobky vy musíte preukázať chybu produktu.

 

V akom prípade je výrobca (distribútor) oslobodený od svojej povinnosti vyplývajúcej zo záruky na výrobky?

Výrobca (distribútor) je výhradne vtedy oslobodený od svojej povinnosti vyplývajúcej zo záruky na výrobky, ak dokáže preukázať, že:

 • nevyrobil, respektíve neuviedol do obehu produkt v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo
 • chyba podľa aktuálneho stavu vedy a techniky v čase uvedenia do obehu nebola rozoznateľná, alebo
 • chyba produktu vyplýva z uplatnenia právneho predpisu alebo záväzného úradného predpisu.

K oslobodeniu stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod.

 

Chceli by sme vás upozorniť na to, že si z dôvodu tej istej chyby nemôžete súčasne a paralelne uplatniť nárok zo záruky za skryté vady a zo záruky na výrobky. V prípade však vášho úspešného uplatnenia nároku zo záruky na výrobky si môžete na vymenený produkt alebo na opravenú časť uplatniť svoj nárok zo záruky za skryté vady voči výrobcovi.

 

 1. Garancia

 

Pre garanciu sú smerodajné aktuálne platné a účinné ustanovenia uvedené v Nariadení vlády č. 151/2003. (IX.22.) (ďalej len Nariadenie vlády o garancii).

V prípade chybného plnenia na základe vyššie uvedeného Nariadenia vlády obchodný partner je povinný poskytnúť garanciu na produkty stanovené v Nariadení vlády o garancii.

Na základe Nariadenia vlády o garancii môže zákazník požiadať o opravu alebo výmenu. Doba povinnej garancie je 1 rok.

Obchodný partner je od svojej povinnosti poskytnutia garancie oslobodený len v tom prípade, ak preukáže, že príčina chyby vznikla následne po plnení.

Zákazník si z dôvodu rovnakej chyby nemôže súčasne a paralelne uplatniť nárok zo záruky za skryté vady a nárok z garancie, respektíve nárok zo záruky na výrobky a nárok z garancie.

Práva vyplývajúce z garancie (okrem nižšie uvedených výnimiek) sa dajú uplatniť na základe záručného listu.

 • Nesprávne vyplnenie záručného listu alebo neposkytnutie záručného listu zákazníkovi nemá vplyv na platnosť garancie.
 • V prípade neposkytnutia záručného listu zákazníkovi sa práva vyplývajúce z garancie dajú uplatniť na základe dokladu preukazujúceho zaplatenia protihodnoty za tovar.

6.3. Poskytovateľ má právo dať preskúmať oznámenú chybu v súvislosti so zakúpeným produktom a v tom prípade, ak chyba vyplýva z nesprávneho používania, náklady na opravu znáša zákazník.

 

 1. Úprava Podmienok používania

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok používania. Poskytovateľ informuje používateľov o úpravách ešte pred nadobudnutím ich účinnosti formou systémových správ, ktoré sa používateľovi zobrazia pri prihlásení sa.

 

 1. Obmedzenia súvisiace s využitím služby, zodpovednosť používateľa

 

 1. Používateľ môže používať internetovú stránku len na vlastnú zodpovednosť. Poskytovateľ neprijíma zodpovednosť za škody, ktoré používateľ utrpel počas používania internetovej stránky a za nepríjemnosti, ktoré vyplývajú z toho, že používateľ pri používaní internetovej stránky nepostupoval s náležitou obozretnosťou. Používateľ môže zverejniť svoje údaje a poskytnúť k nim prístup pre verejnosť len na vlastnú zodpovednosť.
 2. Používateľ je povinný pri používaní internetovej stránky postupovať dôstojným spôsobom, pričom bude hľadieť na práva a záujmy iných. Nasledujúce zákazy sa vzťahujú na všetky formy prejavu používateľa. Používateľ je povinný hľadieť na nasledujúce obmedzenia v záujme toho, aby ani úmyselne a ani z nedbanlivosti neporušil pravidlá vzťahujúce sa na používanie internetovej stránky.
 3. Používateľ je povinný rešpektovať platné a účinné právne predpisy a pri používaní je povinný zdržať sa všetkých takých činností, ktoré sú protiprávne alebo ktorými by mohol poškodiť záujmy používateľov. V rámci toho je používateľ špeciálne povinný:
  • rešpektovať súkromnú sféru, osobnostné práva a oprávnené záujmy iných;
  • zdržať sa toho, aby o iných osobách neoprávnene zbieral informácie a získané informácie neoprávnene použil;
  • zdržať sa spáchania trestného činu alebo priestupku;
  • rešpektovať práva duševného vlastníctva, hlavne pravidlá vzťahujúce sa na ochranu literárnych, vedeckých a umeleckých diel, vynálezov, dizajnov, ochranných známok a obchodných známok spadajúcich pod ochranu autorského práva;
 4. Všetci používatelia sú povinní zdržať za všetkých takých činností, ktoré by zabraňovali správnemu používaniu internetovej stránky na stanovený účel. V rámci toho je používateľ špeciálne povinný:
  • zdržať sa posielania nevyžiadanej pošty („spam”) alebo reťazových listov („hoax”);
  • zdržať sa akejkoľvek komunikácie, ktorá môže zabrániť alebo prekážať ostatným pri správnom používaní internetovej stránky na stanovený účel;
  • zdržať sa vo verejnej komunikácii nevhodných, opakujúcich sa alebo z iných dôvodov rušivých prejavov.
 5. Všetci používatelia sú povinní zdržať sa všetkých takých činností, ktoré porušujú záujmy poskytovateľa. V rámci toho je používateľ špeciálne povinný:
  • zdržať sa rušenia a obštrukcie pri fungovaní internetovej stránky;
  • zdržať sa takých činností, ktoré sú zamerané na získanie a využitie obchodných tajomstiev poskytovateľa a ním utajovaných skutočností;
  • zdržať sa všetkej takej komunikácie, ktorá obsahuje nepravdivé informácie vzťahujúce sa na službu;
  • zdržať sa všetkých takých činností, ktoré ohrozujú bezpečnosť internetovej stránky;
  • zdržať sa všetkých takých činností, ktoré sú zamerané na reklamu na vlastné produkty alebo služby, prípadne na produkty alebo služby inej osoby.

Okrem vyššie uvedeného môže poskytovateľ stanoviť aj ďalšie obmedzenia, o ktorých informuje používateľov. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu porušenia vyššie uvedených obmedzení.

 

 1. Postup proti protiprávnemu konaniu používateľa

 

 1. Pokiaľ používateľ poruší ustanovenia týchto VZP, poskytovateľ má právo na pozastavenie alebo zrušenie registrácie používateľa. V prípade, že z dôvodu porušenia práva je začaté konanie, poskytovateľ môže orgánom činným v danom konaní poskytnúť v zmysle príslušných právnych predpisov údaje vzťahujúce sa na používateľa, o ktorých sa dozvedel v rámci registrácie.
 2. Poskytovateľ pred pozastavením alebo zrušení registrácie upozorní používateľa na ukončenie vytýkaného konania, alebo na dokázanie toho, že toto konanie nie je v rozpore s Podmienkami používania. Je možné odhliadnuť od oznámenia, ak by omeškanie spôsobilo neodvrátiteľnú škodu alebo zjavné porušenie práva.
 3. Osoby, ktorých práva alebo oprávnené záujmy porušuje činnosť používateľa, predovšetkým osoby, ktorých osobnostné práva boli porušené, sú poškodené osoby z dôvodu trestného činu alebo priestupku, respektíve vlastníci práv duševného vlastníctva môžu požiadať poskytovateľa o odstránenie vytýkaného obsahu a o podniknutie potrebných opatrení voči používateľovi. Žiadateľ je povinný náležite preukázať svoje oprávnenie. V prípade preukázania oprávnenia oprávnená osoba môže požiadať od poskytovateľa, aby z dôvodu neskoršieho konania zablokoval protiprávny obsah. V takomto prípade oprávnená osoba je povinná preukázať začatie konania do 60 dní. Poskytovateľ poskytne zablokovaný obsah, respektíve s tým súvisiace a poskytovateľom uchovávané údaje orgánu činnému v danom konaní, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný orgán alebo konanie.

 

 1. Zodpovednosť poskytovateľa, vylúčenie záruky 

 

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že podnikne všetky od neho očakávateľné opatrenia v záujme zabezpečenia nerušeného priebehu a plynulosti poskytovania služieb.
 2. Poskytovateľ prijme všetky potrebné opatrenia v záujme bezpečnosti údajov používateľov. Poskytovateľ nezodpovedá za zverejnenie údajov používateľa uskutočnené samotným používateľom.
 3. Poskytovateľ v každom prípade informuje používateľa o pozastavení alebo zrušení jeho registrácie, a to bez ohľadu na dôvod a usiluje sa o spoluprácu s používateľmi a o urovnanie sporov zmierlivou cestou.
 4. Poskytovateľ sa usiluje o odstránenie prípadných porúch a problémov, ktoré sa vyskytnú pri fungovaní internetovej stránky, pričom však za ne nezodpovedá. Poskytovateľ nezodpovedá za správanie používateľov.

 

 1. Riešenie sťažností

 

Zákazník môže predložiť svoje prípadne sťažnosti súvisiace s nákupom jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • poštou prostredníctvom listu zaslaného do sídla poskytovateľa (1065 Budapest, Révay utca 6. fszt. 7.)
 • e-mailom: info@seraphstore.com

Riešenie sťažnosti zo strany poskytovateľa je v každom prípade bezplatné.

 1. Ústna sťažnosť 

Poskytovateľ bezodkladne prešetrí a podľa možnosti okamžite vyrieši ústnu sťažnosť zákazníka. V prípade, že zákazník nesúhlasí so spôsobom riešenia sťažnosti, alebo nie je možné sťažnosť vyriešiť, potom poskytovateľ spíše zápisnicu o sťažnosti používateľa a jej obsah komunikuje a dá schváliť zákazníkovi. Poskytovateľ odovzdá kópiu zápisnice zákazníkovi. Poskytovateľ preskúma sťažnosť po jej doručení a do 30 dní odo dňa jej predloženia pošle odpoveď spolu s jeho stanoviskom v súvislosti so sťažnosťou a odôvodnením.

Telefonicky ohlásené sťažnosti si zaznamenáme a v takomto prípade vyššie uvedenú zápisnicu nahradí zvukový záznam.

Zápisnica vyhotovená o sťažnosti obsahuje nasledovné:

a) Meno zákazníka;

b) adresa bydliska, sídlo, respektíve v prípade potreby korešpondenčná adresa zákazníka;

c) miesto, čas a spôsob predloženia sťažnosti;

d) podrobný popis sťažnosti zákazníka

e) číslo položky produktu zakúpeného zákazníkom alebo iné identifikačné číslo slúžiace na identifikáciu produktu

g) podpis osoby, ktorá spísala zápisnicu a podpis zákazníka (tento posledný formálny prvok je požadovaný v prípade ústnej sťažnosti);

 

 1. Písomná sťažnosť 

V prípade písomnej sťažnosti poskytovateľ preskúma prípad sťažnosti po doručení a pošle písomnú odpoveď o výsledku vyšetrenia do 30 dní odo dňa oznámenia sťažnosti zákazníkovi. V prípade potreby poskytovateľ elektronickou cestou informuje zákazníka o výsledku vyšetrenia.


Poskytovateľ na základe platných a účinných právnych predpisov preskúma, zamietne alebo vyrieši danú sťažnosť.


Poskytovateľ vo svojej písomnej odpovedi spomenie výsledok kompletného prešetrenia sťažnosti, opatrenia prijaté za účelom vyriešenia sťažnosti a v prípade zamietnutia aj dôvody zamietnutia. Poskytovateľ v oznámení uvedie jednoznačné a jasné odôvodnenie, pričom používa taký jazyk, ktorý sa vyhýba nepotrebnému používaniu právnych odborných výrazov. Poskytovateľ sa usiluje o to, aby vo svojej odpovedi poskytol náležitú odpoveď na všetky výhrady zákazníka.

 

 1. Evidencia sťažností 

Pri riešení sťažnosti môže poskytovateľ od zákazníka požadovať nasledovné údaje:

Meno zákazníka

Adresa bydliska, sídlo, korešpondenčná adresa zákazníka

Telefónne číslo zákazníka

spôsob oznámenia

číslo položky produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka alebo iné identifikačné číslo

popis a dôvod sťažnosti

nárok zákazníka súvisiaci so sťažnosťou

kópia dokumentov potrebných pre podloženie sťažnosti, ktoré sú vo vlastníctve zákazníka

ďalšie údaje potrebné pre vyšetrenie a zodpovedanie sťažnosti

Pri riešení sťažnosti poskytovateľ spravuje údaje poskytnuté zákazníkom v zmysle ustanovení zákona číslo CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a práva na informácie.

Poskytovateľ archivuje písomné sťažnosti, vrátane aj zápisnicu vyhotovenú z prednesenia sťažnosti v prípade osobného dostavenia sa, ako aj na ne poskytnuté odpovede po dobu piatich rokov. Po uplynutí doby na uchovávanie poskytovateľ vyradí dátové nosiče (dokumenty).

Osobné údaje uvedené v evidencii sťažností môže poskytovateľ využiť výhradne za účelom registrácie prípadov sťažností a ich posúdenia.

 

 1. Opravné prostriedky 

V prípade, že sťažnosť zákazníka je úplne alebo čiastočne zamietnutá, alebo márne uplynie vyššie uvedený termín poskytnutý na vyšetrenie sťažnosti, potom sa zákazník môže obrátiť na nasledovné úrady a orgány:

aj na Národný úrad na ochranu spotrebiteľov:

Národný úrad na ochranu spotrebiteľov

Adresa: 1088 Budapest, József krt. 6.

Korešpondenčná adresa: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináty: X 19,071 Y 47,496

Ústredné telefónne číslo: +36 1 459 4800

Faxové číslo: +36 1 210 4677

Email: nfh@nfh.hu

 

Informácie o možnosti obrátenia sa na Zmierovacie výbory

Chceli by sme vás informovať o tom, že voči nám si môžete uplatniť sťažnosť spotrebiteľa. Pokiaľ zamietneme vašu spotrebiteľskú sťažnosť, máte právo obrátiť sa na Zmierovací výbor miestne príslušný podľa vášho bydliska alebo miesta pobytu: podmienkou začatia konania zmierovacieho výboru je, aby sa spotrebiteľ priamo pokúsil urovnať sporný prípad s príslušným podnikom. Na konanie (na základe žiadosti spotrebiteľa o začatie konania) je namiesto príslušného orgánu príslušný zmierovací výbor uvedený v žiadosti spotrebiteľa.

Do kompetencie zmierovacieho výboru patrí mimosúdne urovnanie spotrebiteľského právneho sporu. Úlohou zmierovacieho výboru je, aby sa pokúsil v záujme urovnania spotrebiteľského právneho sporu o dosiahnutie dohody medzi stranami a v prípade, že to je neúspešné, prijme rozhodnutie v záujme jednoduchého, rýchleho, účinného a nákladovo efektívneho zabezpečenia spotrebiteľských práv. Zmierovací výbor na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poradí v súvislosti s právami prislúchajúcimi spotrebiteľovi, ako aj záväzkami spotrebiteľa, ktoré musí znášať.

Konanie zmierovacieho výboru sa začne na základe žiadosti spotrebiteľa. Žiadosť sa musí v písomnej forme predložiť predsedovi zmierovacieho výboru: podmienka písomnej formy sa môže splniť v podobe listu, telegramu, telexu alebo telefaxu, ďalej aj všetkými prostriedkami, ktoré adresátovi umožnia uchovať jemu adresované údaje po dobu potrebnú podľa účelu údajov, ako aj zverejnenie uložených údajov v nezmenenej forme a obsahom.

Kontaktné údaje Zmierovacieho výboru:

 

·         Zmierovací výbor župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: (76) 501-525, (76) 501-500
Faxové číslo: (76) 501-538
Meno: Mátyus Mariann
E-mailová adresa: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Adresa: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefónne číslo: (72) 507-154
Faxové číslo: (72) 507-152
Meno: Dr. Bodnár József
E-mailová adresa: bekelteto@pbkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Békés
Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Faxové číslo: (66) 324-976
Meno: Dr. Bagdi László
E-mailová adresa: bmkik@bmkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: (46) 501-091, 501-870
Faxové číslo: (46) 501-099
Meno: Dr. Tulipán Péter
E-mailová adresa: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

·         Zmierovací výbor v Budapesti
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefónne číslo: (1) 488-2131
Faxové číslo: (1) 488-2186
Meno: Dr. Baranovszky György
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Csongrád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: (62) 554-250/118 mellék
Faxové číslo: (62) 426-149
Meno: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo: (22) 510-310
Faxové číslo: (22) 510-312
Meno: Kirst László
E-mailová adresa: fmkik@fmkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefónne číslo: (96) 520-202; 520-217
Faxové číslo: (96) 520-218
Meno: Horváth László
E-mailová adresa: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefónne číslo: (52) 500-749
Faxové číslo: (52) 500-720
Meno: Dr. Hajnal Zsolt
E-mailová adresa: info@hbkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Adresa: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefónne číslo: (36) 416-660/105 mellék
Faxové číslo: (36) 323-615
Meno: Pintérné Dobó Tünde
E-mailová adresa: tunde@hkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefónne číslo: (56) 510-610
Faxové číslo: (56) 370-005
Meno: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mailová adresa: kamara@jnszmkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: (34) 513-010
Faxové číslo: (34) 316-259
Meno: Dr. Rozsnyói György
E-mailová adresa: kemkik@kemkik.hu;

 

 

·         Zmierovací výbor župy Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefónne číslo: (32) 520-860
Faxové číslo: (32) 520-862
Meno: Dr. Pongó Erik
E-mailová adresa: nkik@nkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Pest
Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefónne číslo: (1)-269-0703
Faxové číslo: (1)-269-0703
Meno: dr. Csanádi Károly
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
Stránka: www.panaszrendezes.hu

·         Zmierovací výbor župy Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefónne číslo: (82) 501-000
Faxové číslo: (82) 501-046
Meno: Dr. Novák Ferenc
E-mailová adresa: skik@skik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: (42) 311-544, (42) 420-180
Faxové číslo: (42) 311-750
Meno: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefónne číslo: (74) 411-661
Faxové číslo: (74) 411-456
Meno: Mátyás Tibor
E-mailová adresa: kamara@tmkik.hu;

 

·         Zmierovací výbor župy Vas
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefónne číslo: (94) 312-356
Faxové číslo: (94) 316-936
Meno: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mailová adresa: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

·         Zmierovací výbor župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefónne číslo: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Faxové číslo: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Meno: dr. Vasvári Csaba
E-mailová adresa: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu

 

·         Zmierovací výbor župy Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefónne číslo: (92) 550-513
Faxové číslo: (92) 550-525
Meno: dr. Koczka Csaba
E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 1. Ochrana a spracovanie údajov

 

 1. Poskytovateľ spracováva údaje v úplnom súlade s ustanoveniami zákona číslo LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o zverejnení údajov vo verejnom záujme podľa nasledovných postupov.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť údaje svojich používateľov a partnerov a považuje za mimoriadne dôležité, aby rešpektoval informačné právo na sebaurčenie jeho zákazníkov. Poskytovateľ dôverným spôsobom nakladá s osobnými údajmi a prijme všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť dát.
 3. Na internetovej stránke je v každom prípade povinné zadať osobné údaje. Uskutočnením registrácie používateľ prijme túto smernicu o ochrane osobných údajov, respektíve súhlasí s tým, aby poskytovateľ evidoval, spracoval a použil ním poskytnuté údaje podľa charakteru služby na stanovený účel a po potrebnú dobu. Používateľ prijíma výhradnú zodpovednosť za to, aby registráciu uskutočnil dobrovoľne a na základe znalosti potrebných informácií.
 4. Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby, respektíve § 13/A odsek 3 zákona č. CVIII z roku 2001 o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb, respektíve služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len zákon o elektronickom obchode).
 5. Okruh spracovaných údajov: priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, heslo, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa pre doručenie objednávky (PSČ, ulica, číslo domu, poschodie, dvere, zvonček na bráne), druh, objednanej služby, množstvo, splatná suma, zľava.
 6. Doba spracovania údajov: Poskytovateľ spracováva údaje počas trvania registrácie.
 7. Registráciou používateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ v záujme efektívneho fungovania systému spojil údaje spracovávané za štatistickým, respektíve informačným účelom. Používateľ berie na vedomie, že registráciou súhlasí s tým, aby mu poskytovateľ posielal elektronickú reklamu prostredníctvom elektronickej korešpondencie, alebo prostredníctvom ekvivalentného individuálneho komunikačného prostriedku.
 8. Používateľ nedáva súhlas na zverejnenie jeho údajov. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o spracovaní jeho údajov, o jeho spôsobe, obsahu, mieste, čase, respektíve o všetkých činnostiach súvisiacich so spracovaním údajov.
 9. Používateľ môže kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu znamená zrušenie registrácie a vymažú sa údaje používateľa z databázy poskytovateľa.
 10. Pre odvolanie súhlasu napíšte na nasledovnú e-mailovú adresu: info@seraphstore.com
 11. Súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje uchovávané v databáze používateľov spoločnosti Seraphstore.com kft (1065 Budapest, Révay utca 6. fszt. 7.) na internetovej stránke www.seraphstore.com odovzdané spoločnosti PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.) ako prevádzkovateľovi. Okruh postúpených údajov: používateľské meno, priezvisko, krstné meno, krajina, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Poskytovateľ vymaže osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada, zanikne účel spracovania údajov, alebo vyprší zákonom stanovený termín na uchovávanie dát, prípadne ak to nariadil súd alebo dozorný úradník pre ochranu dát.

 

 1. Iné ustanovenia

 

 1. Informácie uvedené na internetovej stránke boli zverejnené v dobrej viere, pričom však slúžia len na informačný účel a poskytovateľ neprijíma zodpovednosť za presnosť a úplnosť informácií.
 2. Úroveň bezpečnosti internetového obchodu prevádzkovaného poskytovateľom je dostatočná, jeho používanie nepredstavuje žiadne riziko, ale odporúčame, aby ste prijali nasledovné preventívne opatrenia: používajte softvér na ochranu pred vírusmi a spyware s aktualizovanou databázou, nainštalujte si bezpečnostné aktualizácie operačného systému. Nákup na internetovej stránke predpokladá zo strany používateľa znalosť technických a technologických obmedzení internetu a prijatie možnosti chýb spojených s technológiou.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli z dôvodu pripojenia sa na internetovú stránku. Používateľ znáša náklady na ochranu svojho počítača a údajov, ktoré sa v danom počítači nachádzajú.
 4. Zmluvné strany urobia všetko pre to, aby urovnali prípadné sporné otázky prostredníctvom rokovaní. V prípade, že prostredníctvom rokovaní nie je možné urovnať právny spor, v závislosti od limitnej hodnoty si zmluvné strany vyhradzujú výhradnú miestnu príslušnosť súdu podľa sídla poskytovateľa.